Klassificering och märkning enligt CLP

Alla kemiska produkter som säljs ska vara klassificerade med avseende på sina fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror. Information om produkternas farliga egenskaper och hur man ska skydda sig själv och miljön ska lämnas i form av märkning på förpackningen.

Regler om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar finns i den nya CLPförordningen (EG) nr 1272/2008, som gäller i hela EU. CLP-förordningen ersätter äldre regler om klassificering och märkning som finns i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7). CLP innebär stora förändringar jämfört med tidigare system för klassificering och märkning

Gäller alla blandningar från 1 juni 2015

För ämnen, som t.ex. aceton och ättiksyra, gäller redan CLP fullt ut sedan den 1 december 2010. I säkerhetsdatabladen ska dock ämnenas klassificering anges enligt såväl KIFS som CLP fram till 1 juni 2015. Senast den 1 juni 2015 ska även alla blandningar (dvs. blandningar av två eller flera ämnen) som släpps ut på marknaden vara klassificerade, märkta och förpackade enligt CLP. Det innebär att ett mycket stort antal produkter, såväl industrikemikalier som konsumentprodukter som exempelvis färger, limmer, rengö- ringsmedel och bilvårdsprodukter måste klassificeras och märkas om enligt de nya reglerna. Företag som levererar blandningar behöver därför se över produkternas klassificering och uppdatera märkningen, annars riskerar de att få kvar blandningar som inte får säljas. Även säkerhetsdatablad för mängder av blandningar som säljs på EU-marknaden måste uppdateras med ny information. För att företagen ska kunna anpassa sig till de nya reglerna har CLP-förordningen införts stegvis. Under en övergångstid fram till 1 juni 2015 gäller CLP parallellt med äldre regler i KIFS 2005:7. Därefter upphör KIFS 2005:7 att gälla. Tänk på att en förpackning aldrig ska vara märkt enligt äldre och nya regler samtidigt

Vem måste klassificera och märka?

Tillverkare, importörer och nedströmsanvändare av ämnen och blandningar är skyldiga att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter innan de släpps ut på marknaden. Dessa skyldigheter gäller oavsett mängd. En nedströmsanvändare kan överta klassificeringen från en annan aktör tidigare i leverantörskedjan, förutsatt att produktens sammansättning inte ändras. Även alla distributörer (inklusive återförsäljare) som säljer kemiska produkter måste se till att produkterna är korrekt märkta och förpackade när de säljs. Det är därför viktigt att återförsäljare säljer ut produkter märkta enligt äldre regler under övergångstiden fram till 1 juni 2017. En annan möjlighet är att kontakta leverantören och begära att få nya CLP-etiketter som sätts på produkterna. Alla leverantörer i en leverantörskedja, oavsett om de är tillverkare, importörer, nedströmsanvändare (inklusive formulerare) eller distributörer ska samarbeta för att säkerställa att produkterna uppfyller kraven i CLP.

Faropiktogram

Faropiktogrammen i CLP stämmer överens med det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS). Koden till faropiktogrammen behöver inte anges vid märkning.

Vad innebär det att klassificera och märka?

Många kemiska produkter har farliga egenskaper som den som hanterar produkten behöver få information om. Klassificering innebär att med hjälp av fastställda kriterier på ett systematiskt sätt ta reda på en produkts farliga egenskaper med avseende på hälsofaror, miljöfaror och fysikaliska faror som t.ex. brand- och explosionsfara. De olika farorna är uppdelade i faroklasser som beskriver typ av fara, som exempelvis ”Akut toxicitet” eller ”Brandfarliga vätskor”. Faroklasserna är i sin tur uppdelade i kategorier som beskriver graden av fara. Beroende på hur en produkt klassificeras måste viss information om farorna med produkten och hur den kan hanteras på säkert sätt lämnas i form av märkning med standardiserade fraser och symboler. För produkter som säljs i Sverige ska märkningen vara på svenska.

Förpackningar

CLP-förordningen innehåller även regler om hur farliga kemiska produkter ska förpackas. Till exempel finns regler om förpackningens utformning och att vissa produkter ska vara försedda med barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning.

Viktiga förändringar

Systemet för klassificering och märkning enligt CLP liknar det som finns i äldre regler, men det finns viktiga skillnader. Faropiktogram De orangea farosymbolerna ersätts av faropiktogram med svart symbol på vit bakgrund med röd ram. En farosymbol kan ersättas av flera olika faropiktogram beroende på klassificeringen, t.ex. kan ”Andreaskorset” ersättas av något av faropiktogrammen ”Utropstecken”, ”Hälsofara” eller ”Frätande”.

Signalord

De farobeteckningar som angavs nära de orangea symbolerna enligt äldre regler, till exempel ”Hälsoskadlig” eller ”Irriterande”, finns inte i CLP. Istället finns signalorden ”Fara” eller ”Varning”, som ska anges i märkningen för att fånga användarens uppmärksamhet.

Faro- och skyddsangivelser

Systemet med faro- och skyddsangivelser i CLP är likt men inte identiskt med risk- och skyddsfraserna i KIFS 2005:7. Till exempel ersätts riskfrasen ”Irriterar ögonen” med faroangivelsen ”Orsakar allvarlig ögonirritation”. Det är klassificeringen i faroklass och farokategori som avgör vilka faro-och skyddsangivelser som ska anges i märkningen.

Ändrade kriterier

Införandet av CLP medför nya eller ändrade kriterier för många faroklasser. En viktig nyhet är nya kriterier och testmetoder för fysikaliska faror (brand-, explosions- och reaktivitetsfaror) som stämmer överens med de i regelverken för transport av farligt gods. För andra typer av faror innebär CLP större eller mindre ändringar. Det kan till exempel handla om att nya faroklasser och kategorier införts samt ändrade koncentrationsgränser och nya metoder för att klassificera blandningar. Nya kriterier i CLP kan medföra att en blandning klassificeras för egenskaper som den inte klassificerades för enligt det äldre systemet. Att märka om en blandning enligt CLP är därför inte alltid så lätt. Det räcker vanligtvis inte att bara byta ut farosymboler mot faropiktogram och ersätta risk- och skyddsfraser med faro- och skyddsangivelser.

Bindande klassificering och märkning

För vissa ämnen har myndigheterna beslutat om en klassificering och märkning som måste tillämpas av leverantörerna av ämnet (som sådant eller i en blandning). Förteckningen över ämnen med bindande EUgemensam klassificering och märkning finns i bilaga VI till CLP-förordningen. Bilagan innehåller ämnenas klassificering enligt både CLP och det äldre systemet. Bilagan uppdateras fortlöpande. För ämnen som inte har en klassificering upptagen i bilaga VI gäller att företagen själva ska klassificera och märka ämnet med hjälp av kriterierna i CLP, s.k. egenklassificering. Samma sak gäller för de faroklasser som inte omfattas av den bindande klassificeringen för ett visst ämne på bilaga VI. Företagen ska också själva klassificera alla blandningar.

Klassificerings- och märkningsregister

Den Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, har upprättat ett offentligt register över klassificering och märkning av ämnen, det så kallade klassificerings- och märkningsregistret. Registret innehåller både klassificering enligt bilaga VI till CLP och företagens egenklassificeringar. Tillverkare och importörer som släpper ut farliga ämnen (som sådana eller ingående i blandningar i sådana koncentrationer att blandningen klassificeras som farlig) ska anmäla uppgifter om ämnenas klassificering och märkning till Echa. Anmälan ska ske inom en månad efter att ämnet har släppts ut på marknaden (oavsett mängd). Registret är sökbart och finns på Echa:s webbplats.

Informationen är inhämtad från Kemikalieinspektionens hemsida.